Kvalitet och miljöplan

 • Vi har ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
 • Ledningssystemet uppfyller Elsäkerhetsverkets krav på egenkontrollprogram för elinstallationsarbete.
 • Systemet bygger på IN Ledningssystem som är anpassat för installationsbranschen.
 • Vi har som mål att bli certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.
 • Vi upprättar alltid projektplaner omfattande kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA) vid entreprenader.

Kvalitet och säkerhet

  • Vi är lyhörda för våra medarbetare och kunders synpunkter och strävar efter att uppfylla respektives behov och överträffa förväntningar.

  • Samtliga anläggningar och installationer utformas och utförs säkert.

  • Arbeten utförs av yrkeskunniga medarbetare med god erfarenhet och med relevant, uppdaterad och verifierad kunskap inom sitt utförandeområde.

  • Alla arbeten planeras, utförs, kontrolleras och dokumenteras enligt interna instruktioner.

  • Använt material uppfyller tillämpliga krav.

  • Allt arbete utförs så att anläggningen vid överlämnade uppfyller kraven på fackmässigt utförande.

Arbetsmiljö och medarbetare

 • Allt arbete planeras och ordnas så att det ger förutsättningar för god hälsa och säkerhet.

 • Vi har arbetssätt och rutiner för att identifiera risker och åtgärda dessa.

 • Samtliga involverade ska känna delaktighet och samverkan vid beslut och uppföljning.

 • Vi har en tydlig rollfördelning enligt organisationsplan och uppdragsbeskrivning. Tilldelade arbetsuppgifter framgår av rollbeskrivningar.

 • Elsäkerhetsledare skall alltid utses för den tid under ett uppdrag som sådan krävs. Detta gäller vid elarbeten där det föreligger risk för elektrisk fara.

 • Maskiner, fordon, redskap och andra tekniska hjälpmedel och anordningar ska vara i sådant skick att de erbjuder betryggande säkerhet.  Detta gäller även all personlig skyddsutrustning.

 • Alla individer oavsett kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, religiös eller etnisk tillhörighet behandlas lika och känner en gemenskap inom företaget.

 • Våra medarbetare ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö.

Miljö

 • I möjligaste mån föreslår vi energieffektiva lösningar samt väljer material och produkter som innebär bra miljöval och underlättar för återvinning. 
 • Vi har en effektiv avfallshantering som inkluderar optimal källsortering. Att åstadkomma så liten negativ miljöpåverkan som möjligt och därmed undvika att orsaka miljöföroreningar.