ARBETSMILJÖPLAN

 • Företagets organisation, arbetsledning, samt arbetstagare skall alla vara väl medveten om företagets arbetsmiljöplan
 • Gällande Bygg och säkerhetsregler skall ALLTID följas
 • Arbetsledning tillsammans med arbetstagare skall tillsammans samverka för att åstadkomma god arbetsmiljö
 • Arbetsledning skall tillse att alla på företaget ska ha sådan utbildning i arbetsmiljöfrågor och kunskap om arbetsmiljö att de kan undgå riskerna för ohälsa samt olycksfall
 •  Arbetsledning samt arbetstagare är väl medveten om att drog och alkoholfri arbetsplats är ett krav.
 • Då arbetsplats arbetsmiljöplan skall dokumenteras, skall så ske.
 • Inför allt arbete utförs skall det planläggas och anordnas så att arbete kan utföras i en säker miljö, arbetsplatsen och arbetsmomentets eventuella risker skall identifieras och åtgärder skall utformas.
 • Tillhandahållande maskiner, redskap och annan utrustning skall användas, kontrolleras samt underhållas på sådant sätt att betryggande säkerhet kan säkerhetsställes mot ohälsa och olyckor. Ifall dessa åtgärder endast kan nås genom personlig skyddsutrustning får detta ej uteslutas.
 • Ev. annan verksamhet som pågår samtidigt på arbetsstället skall beaktas och räknas med i arbetstagarens riskbedömning på arbetsplatsen
 • Krav på skyddsanordningar där krävs, skall alltid användas

 

 • Samtliga avfall som byggsopor skall alltid sorteras och köras bort insluten i säckar eller container. miljöfarlig/farlig avfall skall alltid hanteras med omsorg och regelverkens krav. tex. aspest. kvicksilver.
 • Vi lämnar alltvårat byggavfall till  Skärmavbild 2016-10-18 kl. 20.19.04

Elsäkerhetspolicy

 • AWJ Elteknik skall arbeta arbeta för att projektera samt utforma elanläggningar för att tillse kraven på underhålls och skötselvänlighet beaktas
 • El arbeten utförs av yrkespersonal med god kännedom och aktuell kunskap
 • Utförda elarbeten kontrolleras och dokumenteras enligt företagets instruktioner Före, under arbetets gång och efter spänningssättning genom signerade dokument som dels ges till beställare, samt dels sparas av företaget.
 • Orginationsordning och delegeringsordningar skall vara utformade så att ansvarsfrågor är klara och tydliga. För arbeten som kräver en elarbetsansvarig, dvs. arbeten på en anläggning som är tagen i bruk, skall alltid en elarbetsansvarig utses
 • Allt arbete skall utföras så att anläggningen vid överlämnande uppfyller kraven på god elsäkerhets praxis
 • El materialen skall uppfylla kraven i gällande elmaterial- och EMC-föreskrifter.
 • Elarbeten sker alltid spänningslöst, all spänningsprovning utförs av montörers tillhandahållen spänningsprovare, minst kat 3.